سیل

کلمه «سیل» بمعانی طغیان کردن آب، زیر آب رفتن گستره‌ای از زمین و طوفانی شدن می‌باشد. در معنای «آب جاری شده»، کاربرد این کلمه بر ریزش جریان دلالت داشته و مخالف معنای عدم ریزش یا «فرونشینی» است. «سیل»، طوفان جهانی افسانه و احتمالا تاریخ، بعنوان طوفان در اساطیر بکار رفته‌است. در خلال یا پس از یک بارندگی شدید ، مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و درنتیجه آب از بستر عادی خود سر ریز نموده و دشت سیلابی و مناطق اطراف را دربر می‌گیرد. با بررسی دشت سیلابی قدیمی و آبرفتهای آن ، شاید بتوان با درجه‌ای از تقریب احتمال وقوع و بزرگی سیلهای آتی منطقه را مشخص کرد. اصولا بزرگی سیلها و تکرار آنها در طول زمان تابع شدت بارندگی ، نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه است.

توصیف پدیده سیل

به خارج شدن آب با تداوم زمانى محدود، از ظرفیت ایمن مجرا و یا مخزن آبهاى سطحى که با اشغال بخشى از زمینهاى پشت و یا اطراف آنها همراه ‌باشد، سیل گفته مى‌شود. سیل با غرقاب نمودن منطقه مى‌تواند باعث تلفات انسانى و دامى و خسارات به ساختمنها، تاسیسات، باغها، کشتزارها و منابع طبیعى گردد.

البته امروزه به دلیل دخالتهای بی رویه در بسیاری نقاط که قبلا سیل نمی‌آمده ، طغیانهای بزرگی مشاهده می‌شود. فعالیت بشر به چند صورت احتمال وقوع سیل را افزایش می‌دهد. از آن جمله می‌توان به ساختمان سازی در دشت سیلابی رود که مستلزم اشغال بخشهایی از آن است و باعث کاهش ظرفیت طبیعی رود می‌شود، اشاره کرد. به این ترتیب محدوده‌ای از دشت سیلابی که در زمان طغیان زیر آب می‌رود، گسترده تر می‌گردد.

شهر سازیها و حذف گیاهان باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی می‌شود. حجم زیاد آب از یک طرف بر برزگی طغیان می‌افزاید و از طرفی با افزایش فرسایش ، رسوباتی به وجود می‌آورد که با برجای گذاشتن آنها ظرفیت بستر اصلی رود کاهش می‌یابد. موارد پیش معمولا تاثیر تدریجی دارند، ولی سیلهای ناگهانی و فاجعه آمیز اغلب بر اثر تخریب سدها و بندها ، ایجاد می‌شوند.

 

 

آبخواصبسیارمهمیدارداماگاهیهمبهپدیدهایتبدیلمیشودکهانسانرابامشکلاتبیشماریمواجهسازد.

یکیازآنهاسیلاستکهسالانهجانبسیاریازافرادرامیگیرد. پدیدهطبیعیکهکشتارتوسطآنازهربلایطبیعیدیگریبیشتراست. برایدرکبیشتراینپدیدهبهتراستبهآنکارشناسانهترنگاهکنیم:

آبهاازکجاتامینمیشوند؟

مقدارآبیکهرویکرهزمینوجوددارددرقرنهایمتمادی،متفاوتبودهاست. گاهیاوقاتگرمایبیشازحدهواموجببخارشدنآنمیشود. امابااینحالچرخهآبدرزندگیبشرهمچنانثابتماندهاست. اینچرخهبهصورتزیرادامهمییابد:

آفتابآبموجوددردریاواقیانوسراگرممیکند

آبهابراثرحرارتبخارشدهوبهآسمانفرستادهمیشوند.

آبموجوددرآسمانخنکشده

/ 0 نظر / 67 بازدید