الف ) سیل :

آبخواصبسیارمهمیدارداماگاهیهمبهپدیدهایتبدیلمیشودکهانسانرابامشکلاتبیشماریمواجهسازد.

یکیازآنهاسیلاستکهسالانهجانبسیاریازافرادرامیگیرد. پدیدهطبیعیکهکشتارتوسطآنازهربلایطبیعیدیگریبیشتراست. برایدرکبیشتراینپدیدهبهتراستبهآنکارشناسانهترنگاهکنیم:

آبهاازکجاتامینمیشوند؟

مقدارآبیکهرویکرهزمینوجوددارددرقرنهایمتمادی،متفاوتبودهاست. گاهیاوقاتگرمایبیشازحدهواموجببخارشدنآنمیشود. امابااینحالچرخهآبدرزندگیبشرهمچنانثابتماندهاست. اینچرخهبهصورتزیرادامهمییابد:

آفتابآبموجوددردریاواقیانوسراگرممیکند

آبهابراثرحرارتبخارشدهوبهآسمانفرستادهمیشوند.

آب

/ 0 نظر / 22 بازدید