ب ) طوفان :

انواع طوفان

الف) طوفان شن : عبارت است از صعود پرقدرت شن و ذرات گرد و غبار در اثر بادهای سخت و طوفانی که به سمت ارتفاعات به حرکت درمیآید.

ب) طوفانهای رعد آسا : عبارت است از ابرهای کومولوس حجیمی که در آنها مراکز بارالکتریکی گسترش یافته است.

ج) طوفان شدید: عبارت است از طوفانهای مخرب و متمرکز که در سطح زمین ایجاد میشوند علامت مشخص کننده این نوع طوفان ابرهای متراکم و پراکنده لولهای شکل است که تا سطح زمین گسترش یافته و در مسیر خود مخربترین اثرات را ایجاد میکند.

د) طوفانهای استوایی : این گونه از طوفانها در دریاهای آزاد ایجاد شده و از ویژگیهاهی آن خسارات ناشی از بادهای شدید، ریزش شدید باران، امواج طوفانی دریا، امواج ساحلی شدید، سیل دریایی، سیل رودخانهای،‌ رعد و برق و طوفانهای رعد آسا است.

و) امواج طوفانی : بالا آمدن ناگهانی آب دریا در اثر وزش بادهای شدید و فشار کم اتمسفر، منجر به ایجاد امواج طوفانی میگردد. این امواج گاه با اسامی دریای طوفانی، امواج طوفانی با امواج ناشی از جزر و مد شناخته میشوند.

/ 0 نظر / 168 بازدید