الف ) سیل :

آبخواصبسیارمهمیدارداماگاهیهمبهپدیده‌ایتبدیلمی‌شودکهانسانرابامشکلاتبی‌شماریمواجهسازد. یکیازآنهاسیلاستکهسالانهجانبسیاریازافرادرامی‌گیرد. پدیدهطبیعیکهکشتارتوسطآنازهربلایطبیعیدیگریبیشتراست. برایدرکبیشتراینپدیدهبهتراستبهآنکارشناسانه‌ترنگاهکنیم: ● آب‌هاازکجاتامینمی‌شوند؟‌ مقدارآبیکهرویکرهزمینوجوددارددرقرن‌هایمتمادی،متفاوتبودهاست. گاهیاوقاتگرمایبیشازحدهواموجببخارشدنآنمیشود. امابااینحالچرخهآبدرزندگیبشرهمچنانثابتماندهاست. اینچرخهبهصورتزیرادامهمی‌یابد: ▪ آفتابآبموجوددردریاواقیانوسراگرممی‌کند ▪ آبهابراثرحرارتبخارشدهوبهآسمانفرستادهمی‌شوند. ▪ آب
/ 0 نظر / 22 بازدید
اسفند 88
10 پست